Leveringsvoorwaarden

van Vierboete Construct B.V.B.A  , Importeur . Gevestigd te Karel Jansenlaan 10   
8400 Oostende

1 ALGEMEEN

Alle tussen
 Vierboete Construct B.V.B.A  en derden tot stand gekomen transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen gelden slechts, indien deze door Vierboete Construct B.V.B.A   schriftelijk zijn aanvaard.
Alle aanbiedingen en/of leveringen door
 Vierboete Construct B.V.B.A   van door haar bij derden gekochte goederen zijn onderworpen aan de verkoop - en leveringsvoorwaarden, waaronder de betreffende leverancier die aan Vierboete Construct B.V.B.A  heeft verricht, één en ander voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.

2 DOMICILIE

Degenen, die een opdracht hebben verstrekt tot levering van goederen door Vierboete Construct B.V.B.A  (hierna te noemen "de koper"), kiezen onveranderlijk domicilie ter plaatse waar Vierboete Construct B.V.B.A  gevestigd is.

3. AANBIEDINGEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn alle aanbiedingen van Vierboete Construct B.V.B.A  vrijblijvend. De overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen per de datum, waarop de offerte is gedateerd, indien Vierboete Construct B.V.B.A  niet binnen 8 dagen na voor genoemde datum aan de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld het gedane aanbod te wijzigen of in te trekken.Voor onjuistheden voorkomende in tekeningen, afbeeldingen of andere bescheiden, welke aan Vierboete Construct B.V.B.A  ter uitvoering worden ter hand gesteld aanvaardt laatstgenoemde geen aansprakelijkheid.
 Voor Vierboete Construct B.V.B.A  zal bij een samengestelde offerte geen verplichting bestaan slechts een gedeelte daarvan uit te voeren tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de kostprijs van de te leveren goederen dan wel de arbeidslonen volgens de geldende C.A.O.-regelingen wordt verhoogd, is Vierboete Construct B.V.B.A  gerechtigd genoemde verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij zulks bij het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk is uitgesloten, tenzij de overeenkomst, voor zoverre deze niet is uitgevoerd, te annuleren. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Vierboete Construct B.V.B.A  , exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. 

4. LEVERTIJDEN

Levertijden kunnen door Vierboete Construct B.V.B.A  slechts bij benadering worden opgegeven en overschrijding daarvan kan nimmer aanspraak geven op annulering door de afnemer. Wanneer goederen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn door de koper niet worden afgenomen, staan zij te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen bij Vierboete Construct B.V.B.A, terwijl laatstgenoemde zal zijn gerechtigd na het verstrijken van een termijn van één maand deze goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag - vermeerderd met rente - en de op de opslag en verkoop gevallen kosten.

5 LEVERING EN VOORBEHOUD VAN EIGENDOM  

Alle leveringen geschieden af magazijn van Vierboete Construct B.V.B.A   Alle transport is voor rekening en risico van de koper, tenzij anders met Vierboete Construct B.V.B.A   is overeengekomen.  Manco's of beschadigingen dienen door de koper onmiddellijk bij aankomst van de chauffeur c.q. de vervoerder te worden gemeld met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van Vierboete Construct B.V.B.A   of van de vervoerder. Indien de koper zich daaraan niet houdt, komt het risico van vermissing en/of beschadiging voor zijn rekening.  Vierboete Construct B.V.B.A  heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen éénmaal aan de koper te doen aanbieden, strekkende het rapport van de chauffeur c.q. de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie tot volledig bewijs van aanbod tot levering, in welk geval de retourvracht zomede de opslagkosten voor rekening van de koper komen.  De geleverde goederen blijven eigendom van Vierboete Construct B.V.B.A  , totdat de koper al hetgeen hij inzake van of in verband met door Vierboete Construct B.V.B.A  gedane leveringen, met inbegrip van rente en kosten, aan Vierboete Construct B.V.B.A  verschuldigd is, volledig heeft betaald. Voordat volledige betaling aan Vierboete Construct B.V.B.A  zal hebben plaatsgevonden, is de koper niet bevoegd over de geleverde goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen. De goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend, in pand gegeven, dan wel tot zekerheid of in betaling aan derden worden overgedragen.  lndien de koper aan enige verplichting tegenover  Vierboete Construct B.V.B.A niet nauwkeurig en op tijd mocht hebben voldaan en voorts bij ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, zal  Vierboete Construct B.V.B.A   het recht hebben alle goederen, waarop ingevolge het vorenstaande het eigendomsvoorbehoud van Vierboete Construct B.V.B.A  rust, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen en deze goederen zo nodig, indien zij aan andere roerende of onroerende goederen zouden zijn bevestigd, te demonteren, terwijl de koper zal zijn verplicht aan één en ander zijn volledige medewerking te verlenen om de goederen terstond en op eerste aanmaning franco, verpakt en onbeschadigd aan Vierboete Construct B.V.B.A  op schadevergoeding ingevolge de onderhavige verkoop - en leveringsvoorwaarden en gevolge de wet.  De koper vrijwaart  Vierboete Construct B.V.B.A  voor aanspraken van derden op schadevergoeding uit hoofde van door  Vierboete Construct B.V.B.A  geleverde goederen.   

6. BETALINGEN

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum, zonder korting of beroep op enige compensatie van Vierboete Construct B.V.B.A  , indien haar zulks wenselijk voorkomt, te allen tijde gerechtigd onmiddellijk betaling van het door de koper verschuldigde te vorderen. Voorwaarde: de facturen zijn betaalbaar te Oostende uiterlijk 1 maand na factuurdatum. Na de vervaldag loopt een verwijlintrest zonder ingebrekestelling. Tevens zullen bij niet-betalingen van enige factuur op de vervaldatum alle bedragen, verschuldigd krachtens enige andere factuur onmiddellijk opeisbaar zijn. lndien de koper, na van het vorenstaande door Vierboete Construct B.V.B.A  schriftelijk te zijn verwittigd en te zijn gesommeerd tot betaling, met betaling in gebreke blijft, zal Vierboete Construct B.V.B.A  bovendien zijn gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de koper te vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin Vierboete Construct B.V.B.A  zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedrage 15 % van de hoofdsom met een minimum van honderd Euro, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

7. HERROEPINGSRECHT

De koper heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de dienst af te zien binnen een periode van ten minste veertien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
Elke uitzondering op het herroepingrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.

Tijdens de herroepingtermijn heeft de koper de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, enkel tegen betaling van de kosten van het terugzenden, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
De koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden.
Dit artikel is alleen van toepassing indien er sprake is van verkoop op afstand.

8. VERTEGENWOORDIGING

Een koper, die hetzij één zijner werknemers hetzij een derde mondeling dan wel schriftelijk opdracht geeft dan wel heeft gegeven goederen voor zijn rekening bij Vierboete Construct B.V.B.A  te kopen en/of af te halen, dient  Vierboete Construct B.V.B.A   schriftelijk mededeling te doen, indien een dergelijke opdracht een einde heeft genomen Indien de koper zulks nalaat wordt de opdracht gegeven door Vierboete Construct B.V.B.A   beschouwd als een doorlopende opdracht en is de koper aansprakelijk voor de schade, welke voor Vierboete Construct B.V.B.A  zou kunnen ontstaan uit de omstandigheid, dat de goederen zijn meegegeven respectievelijk gebracht bij een persoon, die namens de koper tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was De koper wordt geacht één zijner werknemers dan wel een derde opdracht tot het kopen dan wel het in ontvangst nemen van goederen in de zin van dit artikel te hebben verstrekt, indien Vierboete Construct B.V.B.A  ten minste tweemaal goederen heeft afgegeven aan een werknemer van de koper dan wel aan die derde en de koper in die gevallen niet binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur heeft medegedeeld aan Vierboete Construct B.V.B.A  , dat de goederen door hem niet gekocht en niet door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

9. OVERMACHT

Iedere van buiten komende verhindering, tengevolge waarvan Vierboete Construct B.V.B.A  haar verplichtingen uit enige door haar aangegane overeenkomst van koop en verkoop niet kan nakomen, geeft Vierboete Construct B.V.B.A  het recht te hare keuze die overeenkomst geheel of ten dele en definitief of tijdelijk te annuleren, dan wel later uit te voeren.

10. GARANTIE, RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID   

Vierboete Construct B.V.B.A
  verleent op de door haar verkochte en geleverde goederen een garantie van 1 jaar bij defect of fabricagefouten, slijtage van onderdelen valt niet onder deze garantie. Indien er binnen dit jaar na aankoop een defect aan de goederen is, zal  Vierboete Construct B.V.B.A  deze op haar kosten repareren en indien nodig kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar. De klant krijgt altijd vooraf prijsopgave. Vierboete Construct B.V.B.A  kan alleen haar dan geldende uurtarief en/of onderdelen in rekening brengen indien die met de klant is besproken en goedgekeurd. De reparatie kosten zullen hierdoor tot een minimum worden beperkt. De kosten voor het aanbieden en terugbezorgen van de goederen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan de geleverde goederen verricht of door derden doet verrichten, dan wel indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting als hiervoor bedoeld. De koper zal geen betaling kunnen weigeren op grond van het feit, dat Vierboete Construct B.V.B.A  haar garantieverplichtingen nog niet of nog niet ten volle is nagekomen. De voldoening aan de hieromschreven garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding. Vierboete Construct B.V.B.A  kan derhalve nimmer aansprakelijk zijn voor enige bedrijfsschade of schade hoe ook genaamd, hetzij direct hetzij indirect, welke het gevolg is van daden, nalatigheden, fouten of verzuimen, welke personen in dienst van Vierboete Construct B.V.B.A  of voor wie Vierboete Construct B.V.B.A   in het algemeen uit anderen hoofde aansprakelijk mocht zijn, mochten begaan onverschillig onder welke omstandigheid ook veroorzaakt.De koper vrijwaart Vierboete Construct B.V.B.A  tegen iedere eis tot schadevergoeding deswege van enige derde. Vierboete Construct B.V.B.A   is slechts verplicht tot het in behandeling nemen van reclames welke schriftelijk zijn gedaan en haar bereikt hebben binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Indien Vierboete Construct B.V.B.A   van oordeel is, dat een klacht over een leverancier terecht is ingediend, heeft hij het recht, hetzij een geldsbedrag aan de koper uit te betalen, waarvan de grootte in onderling overleg zal worden vastgesteld, hetzij tot herstel of tot nieuwe levering over te gaan onder instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper het onjuist of ondeugdelijk geleverde aan Vierboete Construct B.V.B.A   te retourneren.

11. INGEBREKE BLIJVEN

Indien de koper enige verplichting, welke zijnerzijds bestaat, niet nakomt, indien hij instaat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien zijn goederen geheel of ten dele in beslag worden genomen, heeft Vierboete Construct B.V.B.A   het recht de koopovereenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden te beschouwen door het enkel plaatshebben van een der hiervoor genoemde omstandigheden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist om alle haar ingevolge het bepaalde in artikel 5 in eigendom verbleven goederen onverwijld terug te nemen en aan roerende of onroerende goederen bevestigde goederen te demonteren en tot zich te nemen, waarbij de koper tot medewerking aan één en ander zal zijn verplicht en onverminderd het recht van Vierboete Construct B.V.B.A   tot het vorderen van vergoeding van alle kosten. schaden en interessen.

12. AFWIJKENDE BEDINGEN

Overeenkomsten houdende bedingen, welke van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijken. zomede overeenkomsten met leden van het personeel van Vierboete Construct B.V.B.A   zijn alleen geldig indien deze schriftelijk worden bevestigd.

13 GESCHILLEN

Alle geschillen tussen Vierboete Construct B.V.B.A  en de koper waar partijen niet in onderling overleg uit kunnen komen, zullen voorzover de wet dit te bepalen toelaat, worden berecht door de ter plaatse van vestiging van Vierboete Construct B.V.B.A  bevoegde rechter.

Vierboete Construct B.V.B.A
Karel Jansenlaan 10   
8400 Oostende

tel: 059-701067
fax: 059-701067
e-mail: info@vierboete-construct.be
B.T.W BE0446.788.532